Anvisningar för att ansöka om verksamhetsstöd för ensamföretagare

Verksamhetsstödet för ensamföretagare är en engångsersättning på 2 000 euro för de kostnader som orsakats företagsverksamheten under coronakrisen. Ansökningstiden för verksamhetsstöd har gått ut på onsdagen 30.9.2020 kl. 23:59.

Anvisningar på andra språk
Read instructions in English here.
Lue ohjeet suomeksi.

Vem kan söka?

Definition av ensamföretagare

Med ensamföretagare avses en person som bedriver verksamhet i Finland som huvudsyssla oavsett verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt.

Stödet för ensamföretagare kan beviljas enskilda näringsidkare, firmor, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag. Stödet kan också beviljas en s.k. lättföretagare som sysselsätter sig själv och verkar som en företagare utan att bilda ett företag (utan FO-nummer). Med ensamföretagare avses en person som själv bedriver ekonomisk verksamhet utan anställd arbetskraft. Stödet kan också sökas av en frilansföretagare som en enskild näringsidkare med firma (yrkesutövare eller näringsidkare), genom ett personbolag (kommanditbolag) eller med aktiebolag eller andelslag.

Villkor för verksamhetsstöd till ensamföretagare
 • Ensamföretagare som bedriver företagsverksamhet som huvudsyssla: ensamföretagare är i FöPL-registret eller ensamföretagare under det föregående året haft företagsinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro, och verksamheten var lönsam förra året.
 • Om ensamföretagare startade företagsverksamhet för mindre än ett halvår sedan ska han eller hon intyga att det fortsatta inkomstflödet skulle ha lett till en fakturering på 20 000 euro under en period på tolv månader.
 • Ensamföretagaren påvisar en avsevärt försämrad ekonomisk situation och nedsatt omsättning på grund av coronaepidemin, med andra ord att företagets försäljningsintäkter och försäljningsfordringar efter 16.3.2020 har sjunkit med mer än 30 procent och kostnaderna ligger kvar på nästan samma nivå.
 • Stödet beviljas enligt prövning och det kan inte beviljas företag som har haft ekonomiska svårigheter redan före coronakrisen. Om en företagare har skatteskuld, ska han eller hon ha en av Skatteförvaltningen godkänd plan för betalning av skatteskulden eller annan godkänd plan t.ex. en plan i fråga om utsökning eller företagaren ska kunna visa att en inlämnad ansökan om betalningsarrangemang har gjorts.
 • Stöd för ensamföretagare beviljas per företagare. Om en ensamföretagare har flera företag och arbetar ensam i dem, beviljas stödet till det företag i vilket företagaren arbetar i huvudsyssla.
 • Stödet på 2000 euro beviljas endast en gång.
 • Stödet kan ansökas fram till 30.9.2020.
 • Stödet kan betalas för kostnader som uppkommit under tiden 16.3.2020–31.8.2020.
 • Stödet är avsett för kostnader med anledning av företagsverksamhet, t.ex. lokaler, apparater, bokföring och kontorsutgifter. Företagarens egen lön är inte en godtagbar kostnad.
 • Erhållande av pension utgör inte hinder för beviljande av stödet för ensamföretagare när de övriga villkoren uppfylls.
 • Man kan ansöka om stöd för ensamföretagare parallellt med det utvidgade utkomstskyddet för företagare. Läs mer på TE-tjänsternas webbplats. Stöden påverkar inte varandra.
 • Om företagare har fått stöd avsett för coronavirusläget från Business Finland eller NTM-centralen, är det inte möjligt att få verksamhetsstödet för ensamföretagare.
 • Om det är frågan om ett företag med flera företagare som de facto arbetar för detta företag kan du ansöka om coronafinansiering från NTM-centralen.
 • Du hittar mera info om det kommunala stödet på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Gör så här:

Anvisningar med bilder för att ansöka om verksamhetsstöd (pdf)

1. Kontrollera först ditt företags hemort i Företags- och organisationsdatasystemet.

Du kan ansöka om stöd av Helsingfors stad om företagets registrerade hemort är Helsingfors. Om du är en lättföretagare eller frilansföretagare, kan du ansöka om stöd av Helsingfors stad, om Helsingfors är din hemkommun.

2. Basuppgifter som behövs för ansökan:
 • FO-nummer
 • Företagets namn
 • Företagets hemort enligt FODS
 • Kontaktperson/Företagarens namn
 • Företagarens personnummer
 • Telefonnummer
 • E-post
 • FöPL-försäkringens nummer
 • Företagets adress
 • Bankförbindelse, IBAN
 • Startdatum för företagsverksamheten
3. Beskrivning av företagsverksamheten
 • Huvudbransch (Näringsgrensindelningen 2008) Obs! Stödet omfattar inte TOL-klasserna 01-03
 • Huvudsakliga produkter och tjänster
 • Viktigaste kunder/målgrupper
4. Uppgifter som ska fastställas för att du ska få stöd

(verifikat som ska bifogas till ansökan, se punkt 7)

 • Företagsverksamhet som huvudsyssla
 • Företagets lönsamhet före coronaepidemin
 • Coronaepidemin har försämrat företagets ekonomiska situation efter 16.3.2020, vilket innebär att omsättningen minskat med minst 30 procent.
5. De minimis-stöd

Redogör för eventuella de minimis-stöd som du beviljats tidigare. Obs! Startpeng anses också vara de minimis-stöd.

Med de minimis-stöd avses ett offentligt företagsstöd som Europeiska unionen anser vara så litet att det inte snedvrider konkurrensen eller påverkar handeln mellan EU-medlemsstaterna. Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro  i de minimis-stöd under tre på varandra följande skatteår. För företag som är verksamma inom vägtransportsektorn får stödet av mindre betydelse uppgå till högst 100 000 euro. I stödbeslutet anges när det är fråga om ett de minimis-stöd. Företaget ska själv se till att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som beviljats genom olika beslut inte överstiger det tillåtna maxbeloppet. Läs mer ANM:s webbplats

6. Plan för att stabilisera verksamheten, hur företagaren ska använda stödet.

En fritt formulerad redogörelse för hur företagaren planerar att använda stödet. Till exempel en förteckning över kostnader för bl.a. lokaler, apparater, bokförings- och kontorsutgifter. Företagarens lön är inte en godtagbar kostnad.

7. Ordna de nödvändiga bilagorna till ansökan på förhand.
 • Bokslutet för 2019/senaste bokslut eller skattedeklarationen för 2019/senaste skattedeklaration
 • Kopior av bokföringen och/eller kontobesked för att verifiera att det ekonomiska läget har försämrats. Det ekonomiska läget anses ha försämrats om företagets försäljningsintäkter och kundfordringar har sjunkit med över 30 procent efter 16.3.2020.
 • Skatteskuldsintyg (upp till 3 månader gammalt) för att bevisa att skatter har betalats.
 • Stöd kan inte beviljas till sådana företag som hade ekonomiska svårigheter före coronaepidemin. Om en ensamföretagare har skatteskuld ska hen ha en plan för betalning av skatteskulden, som godkänts av Skatteförvaltningen eller annan godkänd plan t.ex. en plan i fråga om utsökning eller företagaren ska kunna visa att en inlämnad ansökan om betalningsarrangemang har gjorts.
 • Läs mer om skatteskuldsintyg och ansökan om betalningsarrangemang.

Bilagorna ska skickas som pdf-filer. Den största tillåtna storleken på en bifogad fil är 2 megabyte (MB).

En ofullständig ansökan förhindrar att ansökan behandlas snabbt. Vänligen kontrollera att du har alla nödvändiga bilagor med innan du lämnar in din ansökan.

8. Ansökan

Ansökningstiden för verksamhetsstöd har gått ut på onsdagen 30.9.2020 kl. 23:59.

Obs! Efter att du har inlämnat ansökan kan du inte fylla i din ansökan förrän handläggaren skickar en begäran med ett meddelande på tjänsten asiointi.hel.fi. Allt relaterat till handläggningen av din ansökan sker i tjänsten asiointi.hel.fi.

Till exempel: om handläggaren ber dig att skicka nya bilagor kan du bara lägga till bilagor i tjänsten asiointi.hel.fi. Bilagor kan inte skickas via e-post.

Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in och meddelande om beslutet skickas till den sökande. Efter mottagandet av ett jakande beslut om verksamhetsstöd för ensamföretagare, syns betalningen vanligtvis för mottagaren inom 2-4 arbetsdagar.

Vi rekommenderar att du använder det elektroniska ansökningsformuläret (asionti.hel.fi). Om du inte kan använda det elektroniska ansökningsformuläret, kan du ladda ner ansökningsformuläret härDen sökande måste personligen föra pappersansökan jämte bilagor till NewCo Helsinki, Första Linjen 1, Helsingfors, på tisdagar eller torsdagar mellan kl. 10 och 11 och där styrka sin identitet. Så kom ihåg att ta ditt identitetsbevis med dig.

Kontakta oss

Om du har några frågor om ansökan, vänligen kontakta oss via e-post yrittajatuki@hel.fi eller ring på vardagar kl. 9-11, tfn +358 (09) 310 36360.