Välj en sida

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats för NewCo Helsinki.

Webbplatsens adress: https://newcohelsinki.fi/fi/ (på finska).

Stadens mål

Helsingfors mål gällande tillgängligheten av de digitala tjänsterna är att sträva efter minst AA-nivå eller bättre enligt WCAG-regelverket, ifall det är möjligt på ett skäligt sätt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats fyller de lagenligt kritiska tillgänglighetskriterierna WCAG v2.1 på AA-nivå enligt följande upptäckta brister.

Icke-tillgängligt innehåll

Det senare nämnda innehållet uppfyller inte ännu alla lagenliga tillgänglighetskrav.

Upptäckta brister

 • Webbplatsen innehåller bilder utan alt text-identifikation. Samtidigt har bilden en mouse over-text (title-attribut). Detta betyder att bilden har en funktion som enbart pryder sidan, men som ändå kan läsas med en skärmläsare. (1.1.1 Icke-textuellt innehåll)
 • Tjänsten har fält för input, som inte har beskrivits för tekniska hjälpmedel. (1.3.1 Information och relationer, 3.3.2 Etiketter och anvisningar, 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • En del av länkarna på sidan skiljer sig enbart på basis av färgen från textstyckena. (1.4.1 Användning av färg)
 • Webbplatsen har lokala länkar (ankarlänkar), vars objekt inte existerar. (1.3.1 Information och relationer)
 • Webbplatsen innehåller bilder, som inte har tillagts alt-attribut. Detta kan leda till att en del skärmläsare läser bildens filnamn. (1.1.1 Icke-textuellt innehåll)
 • Webbplatsen innehåller länktexter, där samma text används för att styra till olika objekt. (2.4.4 Avsikten med länken (i kontext))
 • Bold-identifikation har använts för att utforma texten. (1.3.1 Information och relationer)
 • Webbplatsen har iFrame-inlägg, som saknar förklaring. (4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Webbplatsen innehåller tomma rubriker: rubriken har en identifikation, men identifikationen saknar text. (1.3.1 Information och relationer)
 • En HTML-kod har använts för att utforma innehållet. Detta kan påverka struktureringen av innehållet hos en del hjälpprogram. (1.3.1 Information och relationer)
 • Webbplatsen innehåller bildlänkar, som saknar textmotsvarighet. (2.4.4 Avsikten med länken (i kontext))
 • Det finns en blankett i tjänsten, som saknar sänd-knapp. (3.2.2 Input)
 • Webbplatsen innehåller element, vars beteckning inte är individuell. (1.3.1 Information och relationer, 4.1.1 Strukturering)
 • En del av tjänstens blankett-element har inte grupperats. (1.3.1 Information och relationer, 3.3.2 Etiketter och anvisningar)
 • Tjänsten inkluderar styrobjekt för blankett, vars etikett har kombinerats med ett element, som inte existerar på sidan. Detta kan orsaka svårigheter med användningen av blanketten för dem som använder sig av teknologiska hjälpmedel. (1.3.1 Information och relationer)
 • Inga HTML-rubriker har använts på webbplatsen. (1.3.1 Information och relationer)
 • Det förekommer tillgänglighetsbrister i webbplatsens title-element. (2.4.2 Sidorubriker)
 • Webbplatsen innehåller sidor, som saknar en naturlig språkdefinition. (3.1.1 Sidans språk)
 • Användargränssnittet innehåller element, som inte påvisar tangentbordsinriktning, då användaren visuellt bläddrar på webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet utan mus. (2.4.7 Synlig riktning)
 • Kontrasten mellan textfärgen och bakgrundsfärgen är inte tillräckligt stor i en del av elementen på webbplatsen. En otillräcklig kontrast mellan texten och bakgrunden kan orsaka problem för synskadade eller färgblinda användare, samt även för många andra användare. (1.4.3 Kontrast (minimi))

Korrigering av brister

Man strävar efter att korrigera de upptäckta bristerna så att det i alla situationer och med alla teknologiska hjälpmedel är möjligt att använda sidan t.ex. med tangentbord. De korrigerande åtgärderna förutsätter förändring i funktionsprincipen hos det använda layoutprogrammet och påverkar alla webbplatser som använder sig av samma system. Man strävar efter att utföra korrigeringen så snabbt som möjligt i samband med systemuppdateringen.

Tillgång till information i ett tillgängligt format

Innehåll som på grund av nämnda brister förblir otillgängligt kan begäras av upprätthållaren av denna webbplats.

Business Helsinki
Adress: Folkskolegatan 3, 00100 Helsingfors
Postadress: PB 70, 00099 Helsingfors stad
Öppettider: må-fr kl. 8:30–16:00
E-post: yrityshelsinki@hel.fi

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 4.9.2020

Tillgänglighetsbedömning

I tillgänglighetsbedömningen har man följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder, som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har kontrollerats genom att använda en programbaserad tillgänglighetskontroll. Den programbaserade kontrollen har utförts genom att använda Siteimproves automatiska testredskap för tillgänglighet.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet ombesörjs med en kontinuerlig tillsyn vid ändring av teknik och innehåll, samt med en tidsbunden kontroll. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringarna på webbplatsen och tillgänglighetskontrollen.

Respons och kontaktuppgifter

Tillgängligheten av webbplatsen ansvaras av

Business Helsinki
Adress: Folkskolegatan 3, 00100 Helsingfors
Postadress: PB 70, 00099 Helsingfors stad
Öppettider: må-fr kl. 8:30–16:00
E-post: yrityshelsinki@hel.fi

Anmälan om icke-tillgängligt innehåll

Ifall användaren upplever att tillgänglighetskraven ändå inte uppfylls, kan hen göra en anmälan om detta per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med en responsblankett, som finns på www.hel.fi/respons.

Begäran av information i ett tillgängligt format

Ifall användaren upplever att hen inte får information från webbplatsen i ett tillgängligt format, kan användaren be om dessa uppgifter per e-post av helsinki.palaute@hel.fi eller via en responsblankett, som finns på www.hel.fi/respons.Vi strävar efter att besvara förfrågan inom en rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Ifall en person upplever att man inte besvarat hens anmälan eller förfrågan, eller att svaret inte är tillfredsställande, kan personen i fråga göra en anmälan om ärendet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättas noggrant hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Växel: 0295 016 000
Öppet: må-fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stads mål är att vara en hinderfri och tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att alla stadsbor så lätt som möjligt kan röra sig och agera i Helsingfors, samt att allt innehåll och alla tjänster skulle vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten av de digitala tjänsterna genom att förenhetliga publikationsarbetet och arrangera sin personal utbildning som fokuserar på tillgänglighet.

Webbplatsernas tillgänglighetsnivå följs regelbundet vid deras uppehälle. Man reagerar omedelbart på de upptäckta bristerna. Nödvändiga ändringar avses genomföras så snabbt som möjligt.

Funktionshindrade och användare av teknologiska hjälpmedel

Staden erbjuder rådgivning och stöd för funktionshindrade och användare av teknologiska hjälpmedel. Stöd fås på Helsingfors stads rådgivningssidor samt av telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 4.9.2020

Business Helsinki

Helsingfors stad